Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
StartKontaktDodaj do ulubionychUstaw jako startową
licznik: 0360822

Wykaz spraw

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) ze stanowiskiem ds. obywatelskich (SO) i ochrony przeciwpożarowej

Zgłoszenie urodzenia noworodka

Zgłoszenia narodzin należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Osoba zgłaszającą może być: ojciec, matka, szpital, lekarz, położna, pełnomocnik.
Przy zgłoszeniu należ złożyć zaświadczenie lekarskie "Zgłoszenie urodzenia" oraz przedłożyć do wglądu: odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa lub odpis aktu urodzenia matki w przypadku gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa.
Osoba prowadząca:  inspektor ds obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej - Paulina Gajdka, I piętro, pokój nr 7, tel. nr 62 731-20-38 e-mail: usc@kraszewice.pl

 

Wymeldowanie

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na jej dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. W celu wymeldowania należy wypełnić stosowny druk.
Po wymeldowaniu się osoby organ gminy wydaje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Osoba prowadząca: inspektor ds. obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej- Paulina Gajdka, I piętro, pokój nr 7, tel. nr 62 731-20-38 e-mail: usc@kraszewice.pl


Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

Warunkiem koniecznym do zawarcia małżeństwa jest ukończenie 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Kierownik USC z miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.
Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć następujące dokumnety:
- podanie
- odpisy skrócone aktów urodzenia
- dowody ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim
- podpisać zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Opłata skarbowa wynosi 84.00zł.

Osoba prowadząca:  inspektor ds. obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej - Paulina Gajdka, I piętro, pokój nr 7, tel. nr 62 731-20-38 e-mail: usc@kraszewice.pl

Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca

Cudzoziemiec, który chce zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć:
- dokument stwierdzający tożsamość (paszport)
- odpis skróconego aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem
- zaświadczenie stwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
- podpisać zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa.
Warunkiem koniecznym do zawarcia małżeństwa jest ukończenie 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Opłata skarbowa wynosi 84.00zł.
Osoba prowadząca: inspektor ds. obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej - Paulina Gajdka, I piętro, pokój nr 7, tel. nr 62 731-20-38 e-mail: usc@kraszewice.pl

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Warunkiem koniecznym do zawarcia małżeństwa jest ukończenie 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Do zawarcia małżeństwa należy złożyć następujące dokumenty:
- odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą skarbową
- dowód nieistnienia, ustania lub unieważnienia małżeństwa (jeżeli osoba pozostawała wcześniej w związku małżeńskim)
- pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Opłata skarbowa wynosi 84.00 zł.
Okres oczekiwania wynosi do 1 miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Osoba prowadząca: inspektor ds. obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej - Paulina Gajdka, I piętro, pokój nr 7, tel. 62 731-20-38  e-mail: usc@kraszewice.pl

Wyrobienie/zmiana dowodu osobistego

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązana jest posiadać dowód osobisty:
- od ukończenia 18 roku życia
- od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od urodzenia za zgodą obojga rodziców.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty wydania, natomiast dowód wydany dla osoby, które nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty w wyokości 30,00 zł.
W celu wydania dowodu osobistego należy złożyć:
- wniosek z fotografią (2 sztuki)
- odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku kawaler/panna)
- odpis skrócony aktu małżeństwa (przy wymianie dowodu po zawarciu związku małżeńskiego).
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:
- zmiany danych (np. adresu zamieszkania, nazwiska)
- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości osoby
- upływu terminu ważności dowodu osobistego.


Osoba prowadząca: inspektor ds. obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej - Paulina Gajdka, I piętro, pokój nr 7, tel. nr 62 731-20-38 e-mail: usc@kraszewice.pl

Zameldowanie

Dokonując zameldowania na pobyt stały osoba przedstawia zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz wypełnia i podpisuje stosowny formularz. Należy przedłużyć potwierdzenie o przebywaniu pod danym adresem przez właściciela (współwłaściciela) budynku.
Należy zgłosić się z dowodem osobistym i książeczką wojskową (mężczyzna).

Osoba prowadząca: inspektor ds. obywatelskich i ochrony przeciwpożarowej - Paulina Gajdka, I piętro, pokój nr 7, tel. nr 62 731-20-38 e-mail: usc@kraszewice.pl


Referat Finansowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Aby uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagradzeniu (niezbędne do ustalenia kapitału początkowego) należy zgłosić się do inspektora ds. podatków, opłat i wynagrodzeń - Danuty Kowalczyk, I piętro, pokój nr 9, tel. nr (62) 731-20-38, wew. 44, e-mail: place@kraszewice.pl z następującymi danymi:
- data urodzenia
- PESEL
- dokładny okres zatrudnienia
- nazwisko panieńskie (mężatki)

 

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji 
Osoba prowadząca: referent ds. księgowości podatkowej Ewa Piekielna, I piętro, pokój nr 8 tel. (62) 731-20-38 e-mail: podatki@kraszewice.pl

 

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji 
Osoba prowadząca: referent ds. księgowości podatkowej Ewa Piekielna, I piętro, pokój nr 8 tel. (62) 731-20-38 e-mail: podatki@kraszewice.pl

 

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji.
Osoba prowadząca: referent ds. księgowości podatkowej Ewa Piekielna, I piętro, pokój nr 8, tel. (62) 731-20-38 e-mail: podatki@kraszewice.pl

 

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku rolnego

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku rolnego polega na wypełnieniu odpowiedniego druku formularza. Osoba prowadząca: referent ds. księgowości podatkowej Ewa Piekielna, I piętro, pokój nr 8, tel. (62) 731-20-38 e-mail: podatki@kraszewice.pl

 

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomości

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomości polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji
Osoba prowadząca: referent ds. księgowości podatkowej Ewa Piekielna, I piętro, pokój nr 8, tel. (62) 731-20-38 e-mail: podatki@kraszewice.pl

 

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku leśnego

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku leśnego polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji
Osoba prowadząca: referent ds. księgowości podatkowej Ewa Piekielna, I pętro, pokój nr 8, tel. nr (62) 731-20-38 e-mail: podatki@kraszewice.pl

 

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub działki; powierzchni w hektarach fizycznych

Aby uzyskać zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub działki; powierzchni w hektarach fizycznych; w jakim okresie, należy złożyć wypełniony wniosek oraz uiścić opłatę skarbową w kasie Urzędu w kwocie 16,00 zł. Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Zaświadczenie przedkładane do KRUS-u i ZUS zwolnione jest z opłaty skarbowej. 
Osoba prowadząca: pomoc administracyjna - referent ds. księgowości podatkowej Ewa Piekielna, I piętro, pokój nr 8, tel. (62) 731-20-38 e-mail: podatki@kraszewice.pl

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych polega na wypełnieniu druku deklaracji oraz załącznika deklaracji 
Osoba prowadząca: pomoc administracyjna - referent ds. księgowości podatkowej Ewa Piekielna, parter, pokój nr 8, tel. nr (62) 731-20-38 e-mail: podatki@kraszewice.pl

 

Stanowisko ds. ogólnych i działalności gospodarczej

 Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie,
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamietać nr wniosku),
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony,
  • Dane teleadresowe urzędów dostępne są na stronie www.bip.gov.pl

Podstawą do złożenia wniosku CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP. 

WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT.

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz  z następującymi załącznikami: dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej - tytuł prawny do lokalu - zgoda właściciela, zarządcy, administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku wielorodzinnym - opinia sanitarna (decyzja sanepidu). Opłata podstawowa za wydanie zezwolenia jest uzależniona o rodzaju zezwolenia i wynosi odpowiednio: 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa; 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Tzw. "opłatę podstawową" wnoszą ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w tym zakresie oraz ci, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła: 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa; 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
Ustawodawca umożliwia przedsiębiorcom wnoszenie w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiebiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Osoba prowadząca: inspektor ds. ogólnych i działalności gospodarczej - Grażyna Baś, parter, pokój nr 4, tel. nr (62) 731-20-38 e-mail: sekretariat@kraszewice.pl

 

 

 

Stanowisko ds.budownictwa, gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, obrony cywilnej

 

 

do pobrania:

wniosek o ustalenie warunków zabudowy

wniosek o wydanie zaświadczenia

wniosek o nadanie numeru nieruchomości

przykładowe opracowanie załącznika graficznego do wniosku

 

Osoba prowadząca: inspektor Marek Pietrucha tel. 627312038 e-mail: budownictwo@kraszewice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beata Rzepecka
BIP
ESP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy w Kraszewicach, Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 7312038, fax: 62 7312039, email: urzad@kraszewice.pl, http://www.kraszewice.pl
NIP: 514-02-55-317, Regon: 250855446
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x